SJV. AGRO, GROUP, ЕВРО, ПРОГРАМИ, МЯРКА, 4.1, 4.2, 6.2

евро, програми ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ :

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подмярка 4.2 ще стартира с прием от 23 ноември 2015 година и бюджет на стойност 150 млн. евро.

Подкрепа за модернизация на физическите активи на предприятията, които преработват земеделски продукти.  Инвестиции към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС.

SJV-GROUP Ltd.-ще подготви документите за участие и ще Ви предложи предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите Ви  – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – SJV-GROUP Ltd.- ще изготви всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – […]

SJV-GROUP Ltd.-ще подготви документите за участие и ще Ви предложи селскостопанска теника за преработка при най-добри условия.

 НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате- риални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.

SJV-GROUP Ltd.-ще подготви документите за участие и ще Ви предложи селскостопанска теника при най-добри условия.

Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Първият прием за този програмен период (2014-2020) по мярка 6.4. ще бъде през следващата 2016 г.

Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

SJV-GROUP Ltd.-ще подготви документите за участие и ще Ви предложи предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите Ви  – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението

SJV-GROUP Ltd.- ще изготви всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – […] 

 

За повече информация:

 http://www.mzh.government.bgmzg, мзг

  

fondowe

 


 

 • Финансиращи
  програми
  Мярка ...
 • Новини
  Статии
  Полезно
 • Подготовка
  и управленив
  на проекти
 • Проучване
  Кредитиране
  Лизинг
 • Селскостопанска
  техника от SJV
  Проектиране
 • КОНТАКТИ
  ЗА НАС
  SJV-GROUP

Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)

Цели :

 • Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.

 • Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.

 • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Приоритети:

 • Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;

 • Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;

 • Опазване и възстановяване на околната среда.Мерки за земеделски производители в програмата, по които SJV - GROUP предлага консултантски услуги:

Проектите представляват искания за безвъзмездно финансиране по планирани от Вашата организация дейности – за инвестиции в оборудване, в обучение на заетите, в иновации.
Всяка схема има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение.
Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.


Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.
Общ бюджет – 150 млн. евро

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа за модернизация на физическите активи на предприятията, които преработват земеделски продукти.  Инвестиции към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС. 

Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


14:05 -  Мярка 11 Биологично земеделие

13:56 -  Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

20.01 18:32 -  Селскостопански машини втора употреба излизат на пазара

20.01 18:31 -  Пререгистрацията на фермери се извършва с нови анкетни карти

17.01 15:50 -  OПРЧР – Ново Работно Място

16.01 14:04 -  Промяна в очертаването на земята в Кампания 2016

15.01 12:05 -  Регистрирането и прегледите на земеделска техника остават в КТИ

Над 11,7 млн. лева по 4 схеми ще получи сектор „Животновъдство“

През ноември се отваря прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

 ДФЗ започна публична интервенция на обикновена пшеница

Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

евро, фонансиране, проекти, мярка, 4.2 НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате- риални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 4.2 ще стартира с прием от 23 ноември 2015 година и бюджет на стойност 150 млн. евро.

pdf icon
1,487 KB
изтегли наредба № 20

Подмярка 4.2 ще стартира с прием от 23 ноември 2015 година и бюджет на стойност 150 млн. евро.

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Министерство на труда и социалната политика - управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви още два допълнителни с...

Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020

Изграждане на къща за гости или семеен хотел по мярка 6.4 по ПРСР 2014-2020

Европрограми-Процедура и документи при започване на строителство

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1

Ние ще Ви консултираме безплатно:

- коя програма е най подходяща за Вас

- да Ви подготвим документите за кандидатсване

- да Ви предложим селскостопанска техника за участие по финансирашите програми и да я доставим след получаване на финансиране

-да изготвим проекти за вашите жилищни и производственни помещения

-да организираме строителството след получаване на финансиране

- да окажем съдействие за осигуравяне на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция

Ние ще Ви ориентираме в изискванията и условията на избраната от Вас програма, ще подготвим проектните формуляри и ще Ви съдействаме при събирането на необходимите документи.

- ще опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;

- ще подготвим основните документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бизнес план, предпроектни проучвания;

- ще Ви консултираме относно видовете разходи и дейности, които трябва да се заложат;

- ще попълним необходимите декларативни документи според изискванията;

- ще подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите.

Ние ще Ви окажем професионално съдействие:

- консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация

- управлението на направените по бюджета разходи.

Ние ще Ви извършим вместо Вас :

 • да изготвим план за изпълнение на проекта;

 • да подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на подизпълнители;

 • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;

 • да подготвим междинни и финални отчети;

 • да структурираме на цялостната документация в проектно досие;

 • да приключим изпълнението на проекта

 

Лизинг на нова техника закупена чрез

"И Ар Би Лизинг" ЕАД лозинг, кредит

Централен офис София

Адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ 260

Телефон: (+359 0) 700 18 555
Факс: (+359 2)
Email: office@erbleasing.bg
Уеб-сайт: 

И Ар Би Лизинг" ЕАД (бивше EFG Лизинг) е лизинговата компания на "Юробанк и Еф Джи България" АД.

 

ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЗИН И КРЕДИТИРАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО НА НОВА И УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА и чрез :

Bulgaria Дойче Лизинг България ЕАД deutsch, lising, лизинг

ПроКредит Банк Българиялизинг, кредит, агроес

УниКредит Лизинг лизинг, уникредит

 

Подмярка 4.2 ще стартира с прием от 30 ноември 2015 година и бюджет от 150 млн. евро.

SJV, евро, проекти, консултации, мярка, 4.1, 6.2, 4.2

 • Подготовка на проекти със селскостопанска техника

  В тази сфера ние предлагаме: продажба на нови трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации по европроекти и еврофинансиране

  • Изготвяне на проекти за закупуване на техника

   В тази сфера ние предлагаме: изготвяне на проекти, консултации и доставка на техника по европроекти и еврофинансиране

  • Изготвяне на проекти за строителство

   В тази сфера ние предлагаме: изготвяне на проекти, консултации и строителство по европроекти и еврофинансиране

 

агро, техника, робот, косачка

 • Продажба

  В тази сфера ние предлагаме: продажба на нови трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации, проектиране и строителство, европроекти и еврофинансиране

 • Сервиз

  В тази сфера ние предлагаме: гаранционен и извънгаранционен сервиз на нови и употребявани трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации, проектиране и строителство, европроекти и еврофинансиране

 • Резервни части и консумативи

  В тази сфера ние предлагаме: Резервни части и консумативи за нови и употребявани трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации, проектиране и строителство, европроекти и еврофинансиране

 

SJV Studio - Архитектура, строителство, градоустройство и дизайн

 • Проектиране

  В тази сфера ние предлагаме:   – предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите на клиента   – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – […]

  Подготовка и изработване на проекти за участие по програмите по европейските финансиращи програми.

 • Строителство

  В тази сфера ние предлагаме:   – количествено – стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта   –  авторски надзор по време на строителството на обекта   –  съгласуване на проектната документация,извършване на строителството. 

 • Градоустройство

  В тази сфера ние предлагаме:   – изработване на подробни устроиствени планове /ПУП/ планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове, застроителни планове   – планове за промяна предназначението на имоти.

 • Дизайн

  В тази сфера ние предлагаме:   – триизмерни графики   – изработване на фотореалистични визуализации.

Ние се стремим към оптимален баланс между естетически, функционални, икономически и екологични характеристики на всеки проектиран нас обект. SJV Studio ltd.

 

sjv, real, недвижими, имоти

 

В тази сфера ние предлагаме:   – продажба на недвижими имоти - жилищни, производствени, магазини, офиси, селскостопански постройки, земеделски земи, гори, ливади, парцели в регулация.